top of page

חישוב מזונות במהלך גישור לגירושין

נושא המזונות הוא אחד הנושאים הטעונים ביותר במהלך הגישור ובוודאי כשהגירושין מגיעים לכלל סכסוך בבית משפט.


הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהנושא טרם הוסדר בחקיקה ושופטים שונים פוסקים פסיקות שונות וסותרות במקרים שונים. יתרה מזאת, קיימים הבדלים בין הפסיקה האזרחית לדין הדתי בעיקר בכל הקשור לילדים שגילם פחות משש שנים.


על מנת להגיע להסכם גירושין נכון וצודק יסביר לכם המגשר בהרחבה את הכללים הבסיסיים של חישוב המזונות. נביא כאן תמצית:


מבחינה הלכתית נהוג היה לחלק את הילדים לצורך הסכם הגירושין לשלוש קבוצת גיל כאשר לכל קבוצת גיל זכויות שונות וחובות המוטלות על האב.


כיום מקובל להתייחס לשתי קבוצות גיל:

א. עד גיל 6 (קטני קטינים) ב. מגיל 6 ועד לגיל 18.

בישראל, בשל חובת השירות הצבאי נהוג להאריך את זכאות הילדים למזונות עד גיל 21 או השחרור מהצבא לפי המאוחר ביניהם.


מבחינת הדין הדתי חובת האב לפרנס את ילדיו הקטנים (עד גיל 6) ללא קשר ליכולותיו הכלכליות. "כלל האצבע" הוא שמזונות אלו נעים בסכומים שבין 1300 ל- 1600 ₪ לילד לחודש. עם זאת, חשוב לציין שרוח הדברים משתנה והשאיפה היום היא להכליל גם ילדים בגילאים אלו בתחשיב המזונות הכללי.וועדת שיפמן לבחינת נושא מזונות ילדים בישראל הוקמה בשנת 2006 ומסרה את מסקנותיה בשנת 2012. דו"ח הוועדה שטרם תורגם לחקיקה נחשב כיום - גם לפי פסיקת בית המשפט העליון (בע"מ 919/15 - המכונה בג"צ המשמורת המשותפת) - כבסיס הנכון ביותר לחישוב מזונות בהסכם הגירושין. השופטת ברק ארז הוסיפה מספר עקרונות לפיהן שיקולי טובת הילד ומניעת מצב של עוני באחד הבתים מכריעה, מניעת מצב שבו צורך של הילד "נופל בין הכיסאות" ושמירת רווחתם הנפשית של הילדים על ידי צמצום מוקדי חיכוך כספיים בין ההורים. כל זאת מתוך הסתכלות של שוויון מגדרי.


חישוב המזונות בהסכם הגירושין בוחן מספר נתונים:


עלות הילדים

את הוצאות הילדים ניתן לחלק לשני סוגים:

א. הוצאות שוטפות ויומיומית (מזון, ביגוד, חלקת בתשלומי ארנונה, חשמל הוצאות נסיעה וכיוצ"ב) את אלו מגלמים ב"מזונות" [הוצאות אלו נחשב בהגישור באמצעות רשימת תיוג שתנתן לכם על ידינו].

ב. הסוג השני הוא הוצאות שאינן בגדר "חובה קיומית" (כמו חוגים, טיפולים רפואיים שאינם בסל הבריאות, מסע לפולין, רשיון נהיגה וכו') ואלו משולמים על ידי ההורים ביחס שיקבע במהלך הגישור וכפועל יוצא מהכנסתם.


הכנסות ההורים מה ההכנסות בפועל של שני ההורים או מה פוטנציאל ההשתכרות שלהם ומה היחס בין ההכנסות של שני ההורים.


חלוקת המשמורת מספר ימים בכל שבוע ישהו הילדים אצל כל אחד מההורים.

נתונים אלו מוזנים למחשבון פשוט ומתקבלת תוצאה של סכום הכסף שעל הורה אחד להעביר להורה השני מדי חודש כמזונות.

Comments


bottom of page